Sambo eller giftermål? Läs vad man ska tänka på när det gäller ekonomin

Din ekonomi|
Juristen förklarar
Sambo eller giftermål? Läs vad man ska tänka på när det gäller ekonomin

Kompassen

14.11.2023

Jaa:

När ett samboförhållande slutar i separation eller med döden, kan fördelningen av egendomen bli en överraskning för den kvarlevande maken. Inför lagen är det en del stora skillnader mellan samboförhållande och äktenskap och en sambo har inte alls samma rättigheter som makarna i ett äktenskap. Parterna i ett samboförhållande har heller inte samma förpliktelser som makarna i ett äktenskap.

Här berättar vi om tre viktiga skillnader mellan samboförhållande och äktenskap ur förmögenhetsrättslig synvinkel.

1) Fördelningen av egendomen vid skilsmässa

ett äktenskap har parterna så kallad giftorätt i den andras egendom. Det innebär att då ett äktenskap avslutas i och med skilsmässa, så delas förmögenheten jämt mellan makarna. Giftorätten kan i alla fall begränsas i ett äktenskapsförord, till exempel så att hela förmögenheten eller en viss del av den inte ingår i giftorätten. Då har den andra makan inte rätt till den förmögenheten.

I ett samboförhållande har den ena parten inte någon motsvarande rätt till den andras egendom. Vid en separation i ett samboförhållande görs ett åtskiljande av egendom, dvs. båda behåller sin egendom. En egendom tillhör i princip den, i vars namn någonting har anskaffats. Samborna kan i varje fall på förhand förbättra sin situation genom ett skriftligt avtal om fördelning av egendom vid separation.

2) Äktenskapet skyddar den efterlevandes ställning

Då ett äktenskap upphör i och med den enas död, kan den efterlevande ärva den avlidna, om hen inte har haft barn och det inte har bestämts annat i ett testamente. Om den avlidna har haft barn, ärver barnen enligt lagen all egendom. Den efterlevande ärver ingenting, om inte det finns ett testamente till förmån för hen.

Enligt lagen ärver en sambo inte den avlidna.

Enligt lagen ärver en sambo inte den avlidna, om det inte finns ett testamente till förmån för sambon. Om det inte har gjorts något testamente, fördelas arvet mellan de lagstadgade arvingarna till den avlidna – i praktiken mellan barnen, föräldrarna eller syskonen. Om man vill lämna över egendom till sin sambo efter sin bortgång, måste man skriva ett testamente.

Den efterlevande makan har också i princip rätt att förvalta den avlidnas kvarlåtenskap odelad. Det betyder att den efterlevande har rätt att förvalta och använda den avlidnas egendom även efter hens dödsfall. Änkan får till exempel bo kvar i makarnas gemensamma hem, rentav för resten av sitt liv. Änkan i ett samboförhållande har inte motsvarande rättigheter.

Beträffande arvet är det bra att komma ihåg, att i princip är arvskatten mildare för gifta än för sambon. Vem som helst får ärva 20 000 euro skattefritt, men en maka får ärva 110 000 euro skattefritt. Dessutom måste en sambo betala arvskatt enligt en högre skatteprocent än makan i ett äktenskap.

3) Sambor har inte underhållsskyldighet

En skillnad mellan äktenskap och samboförhållande är också, att i ett äktenskap har makarna en inbördes underhållsskyldighet. Båda makarna ska alltså enligt ekonomisk förmåga delta i underhållet av det gemensamma hushållet.

Avsikten med underhållsskyldigheten är att garantera båda makarna samma levnadsnivå. I sista hand kan en domstol ålägga en maka att betala den andra underhållsbidrag om underhållsskyldigheten inte har uppfyllts.

Samborna har å sin sida inte någon skyldighet att försörja varandra.

Samborna har å sin sida inte någon skyldighet att försörja varandra. Samborna kan, om de så vill, ingå ett avtal om underhållsbidrag. I avtalet kan man bestämma, hur samborna ska delta i familjens gemensamma ekonomi och i varandras försörjning.

Betydande skillnader från början till slut

Det finns alltså betydande förmögenhetsrättsliga skillnader mellan ett äktenskap och ett samboförhållande – både under samlivet och då det upphör.

I ett äktenskap är makarnas ställning säkrare tack vare giftorätten, den lagstadgade arvsordningen, underhållsskyldigheten och makans andra rättigheter. Lagen erbjuder ändå inte ett övergripande skydd för makarna vid skilsmässa eller dödsfall. Om makarna har särskilda önskemål eller behov gällande fördelningen av egendomen eller arvsrätten, är det bäst att komma överens om dem i ett äktenskapsförord eller i ett testamente.

Ett samboförhållande påverkar inte sambornas förmögenhetsförhållanden i princip, utan båda behåller sin egendom under förhållandet och även om det upphör. Sambornas rättsliga ställning kan ändå förbättras i olika avtal, exempelvis i ett avtal om fördelningen av egendomen i fall av separation eller i ett avtal om underhåll. Sambos arvsrätt kan tryggas i ett testamente.

 

Behöver du juridisk hjälp?

Behöver du sakkunnig hjälp med fördelning av egendom, arvsrätt eller underhållsskyldighet?

Juristerna hos vår samarbetspartner Premium Law Oy hjälper dig att finna den bästa lösningen i alla familjerättsliga frågor.

Ta kontakt och boka en tid för en avgiftsfri genomgång av läget:

Ronja Jokinen
Jurist, JM
ronja.jokinen@premiumgroup.fi 
tfn 040 523 7035
www.premiumgroup.fi


Ronja Jokinen

Ronja Jokinen

Jurist, JM