Flytta utomlands? Fyra saker att tänka på i beskattningen

Hus och hem|
Juristen förklarar
Flytta utomlands? Fyra saker att tänka på i beskattningen

Kompassen

24.11.2022

Jaa:

Vissa skattefrågor är det dock bäst att tänka på redan på förhand – här tar vi upp fyra saker, som det är bra att beakta.

1) Hur påverkar flytten din ställning som skattskyldig i Finland?

I Finland beskattas en skattskyldig person vanligen på basis både av sina inhemska inkomster och de inkomster hen fått i utlandet. Den allmänna skattskyldigheten uppstår, om du har ditt stadigvarande hem i Finland eller om du vistas här i över sex månader i följd.

Den allmänna skattskyldigheten upphör normalt den dag du flyttar.I allmänhet anses en finländsk medborgare ändå vara skattskyldig hela det år då flytten gjordes och de tre följande kalenderåren. Skattskyldigheten kan avbrytas före det om man meddelar skattemyndigheten att det inte har förekommit någon väsentlig anknytning till Finland under beskattningsåret.

En väsentlig anknytning är bl.a. en make/maka som stannar kvar i Finland, en bostad eller annan fastighet än sommarstuga.

För att skattskyldigheten ska avbrytas innan tre år gått, förutsätter skattemyndigheten att den får en omfattande utredning om avsaknad av väsentlig anknytning. Man kan be skattemyndigheten om ett bindande förhandsavgörande.

2) Skattedeklaration till Finland efter flytten

Om du efter flytten är allmänt skattskyldig i Finland, måste du lämna in en årlig skattedeklaration precis som tidigare. I deklarationen ska du uppge inkomsterna du fått både i Finland och utomlands.

I vissa fall beskattas löneinkomst du fått utomlands inte alls i Finland. Då tillämpas den så kallade sexmånaders regeln, som stipulerar att lön man fått för arbete utomlands är skattefri, om vistelsen i utlandet beror på detta arbete, arbetet fortgår minst sex månader i följd och man under denna tid inte vistas i Finland i medeltal mer än sex dagar i månaden. En annan förutsättning är att arbetsstaten enligt ett eventuellt skatteavtal har rätt att beskatta lönen.

Även om sexmånadersregeln inte kan tillämpas, kan de skatteavtal Finland ingått i vissa fall begränsa Finlands rätt att beskatta löneinkomster och/eller kapitalinkomster.

Skatteavtalet fördelar beskattningsrätten på flera stater som på basis av sin nationella lagstiftning har rätt att beskatta samma inkomst. Målet är att undvika dubbelbeskattning. Finland har i detta nu ett skatteavtal med över 70 stater, men de enskilda avtalen kan avvika från varandra i hög grad.

Oberoende av om Finlands beskattningsrätt begränsas av sexmånaders regeln eller ett skatteavtal, så ska den skattskyldige uppge alla sina inkomster i skattedeklarationen som lämnas till Finland.

3) Intyg över skatterättslig hemvist utfärdat av ditt nya bosättningsland

När du lämnar in din skattedeklaration till Finland efter att du flyttat, kan du under vissa förutsättningar kräva att skatteavtalet tillämpas på Finlands beskattning av dina inkomster. Skatteavtalet kan begränsa Finlands beskattningsrätt.

I praktiken handlar det om att du kräver att ditt nya bosättningsland betraktas som ditt hemviststat enligt skatteavtalet. För att godkänna kravet kräver skattemyndigheten vanligen att skattemyndigheten i din nya hemviststat utfärdar ett intyg över skatterättslig hemvist (”Certificate of residence”). Det är bäst att ansöka om intyget i god tid innan skattedeklarationen ska lämnas in.

4) Hur påverkas arvs- och gåvobeskattningen?

Om en gåvogivare/arvlåtare eller gåvomottagare/arvtagare bor i Finland, uppstår skyldighet att betala skatt på arvet eller gåvan i Finland. Skattskyldigheten uppstår alltså, om endera parten bor i Finland.

Finland har ändå slutit skatteavtal som gäller arvs- och gåvobeskattningen och de kan begränsa Finlands beskattningsrätt i vissa fall.

Till exempel i arvsskatteavtalet med Schweiz är arvlåtarens egendom beskattningsbar bara i den stat, där arvlåtaren bodde. Fast egendom är undantaget.

Med andra ord – om arvlåtaren bor i Schweiz vid tidpunkten för sin död och arvtagaren i Finland, har Finland en beskattningsrätt som bara gäller fast egendom i Finland, exempelvis en sommarstugefastighet. Arvsskatt betalas alltså inte på lös egendom, som till exempel värdepapper.

 

Förslaget med den planerade värdestegringsskatten eller "exit tax" genomförs inte
 

Värdestegringsskatten har funnits på regeringens att-göra-lista men den kommer inte att genomföras under den här regeringen.

Utflyttningsskatten skulle tillämpas på personer som flyttar bort från Finland och som därmed hade blivit begränsat skattskyldiga i Finland eller som enligt skatteavtal fått en ny hemviststat - beroende på vad som händer först.

Skatten skulle ha räknats utgående från den värdestegring som egendom i utflyttarens ägo hade undergått och skatten hade tillämpats på samma sätt som överlåtelseskatt. Skatten hade främst gällt förmögna utflyttare.

 

Behöver du hjälp i skattefrågor?

  • Vår samarbetspartner Premium Law Oy hjälper dig gärna med att hitta en lämplig lösning i alla frågor rörande din personliga beskattning.

  • Boka en tid för ett avgiftsfritt kartläggningsmöte:

Aleksi Salminen
JM, TM
tfn 050 371 6557
aleksi.salminen@premiumgroup.fi

www.premiumgroup.fi