Varför borde vi alla ha en intressebevakningsfullmakt?

Juristen förklarar
Varför borde vi alla ha en intressebevakningsfullmakt?

Kompassen

22.05.2023

Jaa:

Intressebevakningsfullmakten är ett dokument, som görs för det fall att man inte själv kan sköta sina angelägenheter, till exempel bankärenden. En sådan situation kan uppstå om man blir sjuk eller det allmänna hälsotillståndet försämras eller om man av mentala orsaker inte kan ta hand om allt själv.

Vi har här gjort en lista på fem orsaker, varför var och en borde ha en intressebevakningsfullmakt.

1) Du bestämmer själv, vem som ska sköta dina angelägenheter och hur

Intressebevakningsfullmakten är ett bra alternativ till den traditionella förmyndarskapet, där en allmän intressebevakare (alltså en statlig tjänsteman) eller anhörig utses till intressebevakare för huvudmannen, när hen anses behöva det. I detta fall bestämmer lagen, hur den anhöriga som intressebevakare ska sköta sitt uppdrag.

Du bestämmer själv, vem du vill att tar hand om dina angelägenheter och hur du vill att de ska skötas.

När du gör upp en intressebevakningsfullmakt kan du själv på förhand bestämma, vem du vill att tar hand om dina angelägenheter och hur du vill att de ska skötas.

2) Snabbare hjälp med mindre papperskrig

En allmän intressebevakning träder i kraft med ett beslut fattat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto, DVV) eller tingsrätten. En sådan process kan ta lång tid. Under processens gång kan personens ekonomi krascha, om hen exempelvis inte längre klarar av att betala sina räkningar.

Det går snabbare att få en intressebevakningsfullmakt fastställd.

Det går snabbare att få en intressebevakningsfullmakt fastställd. Fullmakten gäller från och med att DVV har fastställt den. Den befullmäktigade ska uppvisa fullmakten i original för DVV och också ett läkarutlåtande om fullmaktsgivaren.

3) Inget obligatoriskt redovisningstvång till myndigheterna

Vid vanlig, allmän intressebevakning ska intressebevakaren årligen lämna in en årsredovisning. På basis av den bevakar DVV skötseln av den intressebevakades egendom.

Intressebevakningsfullmakten befriar den befullmäktigade från denna ganska tunga plikt. Då kan hen i stället använda sin begränsade tid till att bättre hjälpa fullmaktsgivaren.

4) Gör det möjligt att donera egendom och att avstå från den under tiden för intressebevakning

Utan ett omnämnande i intressebevakningsfullmakten kan inte fullmaktsgivarens egendom ges som gåva under tiden för intressebevakning och inte heller kan fullmaktsgivaren avstå från ett arv, en utjämning eller en försäkringsersättning.

Det kan ur skattemässigt hänseende vara mycket klokt att exempelvis ge egendom i gåva till en yngre generation.

Det kan i alla fall ur skattemässigt hänseende vara mycket klokt att exempelvis ge egendom i gåva till en yngre generation, om fullmaktsgivaren själv ändå inte kan dra nytta av egendomen och eventuell avkastning.

5) Ingen tystnadsplikt gentemot anhöriga

I vanlig intressebevakning är en anhörig som intressebevakare enligt lag bunden av en sträng tystnadsplikt. I en intressebevakningsfullmakt kan fullmaktsgivaren fritt bestämma, att den befullmäktigade har rätt att ge information om huvudmannen till de personer fullmaktsgivaren har bestämt.

 

Hur lägger man upp intressebevakningsfullmakten?

Intressebevakningsfullmakten är ett formbundet dokument, som ska uppfylla lagens formkrav för att vara giltigt:

  • Fullmaktsgivaren i intressebevakningsfullmakten ska förstå innebörden med fullmakten.
  • Intressebevakningsfullmakten ska alltid göras skriftligt.
  • Fullmaktsgivaren i intressebevakningsfullmakten ska underteckna fullmakten i närvaro av två ojäviga vittnen. Vittnena ska underteckna fullmakten.
     

Då man gör upp en intressebevakningsfullmakt lönar det sig att ta hjälp av en sakkunnig. Då kan du vara säker på att fullmakten uppfyller lagens formkrav och att den beaktar just de önskningar du har och det som din situation kräver.

 

Behöver du hjälp i familjerättsliga frågor?

Handelsbankens samarbetspartner Premium Law hjälper dig gärna att hitta en lämplig lösning i alla familjerättsliga frågor som bouppteckning, arvsskifte eller avvittring.

Ta kontakt och boka tid för en avgiftsfri lägesdiskussion:

Premium Law Oy
Tfn 09 622 2605
office@premiumgroup.fi
www.premiumgroup.fi 


Anniina Kanervamäki

Anniina Kanervamäki

Jurist, JM