Vi påverkar hållbarheten hos våra placeringsobjekt i allt större utsträckning

Hållbarhet|
Spara & placera
Vi påverkar hållbarheten hos våra placeringsobjekt i allt större utsträckning

Horisonten

24.08.2023

Jaa:

197 direkta dialoger med bolagen, 224 dialoger med andra investerare, 2 123 kontakter inom ramen för investerarnätverk och samarbete, 70 valberedningar och 1 163 bolagsstämmor i 44 länder. Aktiv påverkan är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Genom att påverka börsbolagens verksamhet styr vi dem i en allt hållbarare riktning. Aktiv påverkan är en viktig del av Handelsbankens placeringsprocess och ett viktigt verktyg vid hanteringen av hållbarhetsriskerna i bankens portföljer.

Hur utförs påverkansarbetet?

Aktiv påverkan på bolagen sker på två sätt – genom dialog och ägarstyrning.

Aktiv påverkan på bolagen sker på två sätt – genom dialog och ägarstyrning.

Vi för dialoger direkt med bolagen, men även i samarbete med andra investerare samt genom investerarnätverk och samarbetspartner. Styrkan med dialoger som förs i samarbete med andra investerare är att gruppen står för ett större innehav i bolaget och kan således skicka en mycket tydlig signal. Inom ramen för investerarnätverken och samarbetsinitiativen utvecklas hållbarhetsarbetet och utmanas beslutsfattarna att höja sina mål.

Ägarstyrning innebär praktisk påverkan där man deltar i arbetet i börsbolagens valberedning och röstar på bolagsstämmor. Valberedningarna inverkar bland annat på sammansättningen av bolagens styrelser. Vid valet av styrelseledamöter lyfter vi fram i synnerhet betydelsen av sakkunskap, hållbarhetskompetens, mångfald och jämlikhet.

På bolagsstämmorna röstar vi i allmänhet om fondens innehav i bolaget överstiger 0,5 procent eller om vi anser att särskilt viktiga frågor finns på agendan. Vi röstar antingen genom att delta i bolagsstämmorna på plats, genom ombud eller virtuellt/online.

Vår påverkan 2022

Aktiv påverkan

År 2022 förde vi 197 direkta dialoger med bolagen. Dialogerna gällde ofta koldioxidutsläpp och frågor kring miljön och klimatet, såsom användning av naturresurser och förorening.

Bland annat fördes en dialog med Essity AB, en svensk tillverkare av hygienprodukter såsom toalett- och hushållspapper och våtservetter, om riskerna med bolagets råvaruleveranser och hur bolaget arbetar för att minska användningen av träråvara och öka användningen av alternativa råvaror. Målet är att hantera Essitys hållbarhetsrisker och hållbarhetsmöjligheter samt transparent rapportering om strategin, målen och planerna relaterade till hållbarhet.

Målet är att höja minimilönerna och förbättra arbetstagarnas organisationsfrihet och öka rättvis behandling av personalen.

I samarbete med andra investerare deltog vi bland annat i påverkansdialogen Sustainalytics Modern Slavery med fokus på mänskliga rättigheter som gäller omkring tjugo bolag i bygg- och klädindustrin. Målet är att höja minimilönerna och förbättra arbetstagarnas organisationsfrihet och öka rättvis behandling av personalen. Till följd av detta arbete har några av bolagen redan fastställt riktlinjer för varuleveransprocesser och mänskliga rättigheter. Tillsammans med andra investerare deltog vi i totalt 225 dialoger 2022.

Inom ramen för investerarnätverken och samarbetsinitiativen stod vi i kontakt med 2 123 bolag. Vi är bland annat med i nätverket Principle of Responsible Investment Advance som främjar särskilt mänskliga rättigheter. Nätverken och samarbetet är viktiga också med tanke på fondernas eget lärande och deras utveckling.

Ägarstyrning

Vårt mål är att över tid bilda allt jämlikare styrelser.

Vi deltog i 70 valberedningar som redan i ett par års tid har fokuserat på jämlikhet mellan könen. Vårt mål är att över tid bilda allt jämlikare styrelser, och vi har lyckats höja kvinnornas andel i bolagens styrelser en aning.

Vi röstade på 1 163 bolagsstämmor i 44 länder. Våra teman var klimat och biologisk mångfald.

Till exempel klädindustrins effekter på den biologiska mångfalden är dåligt kända och effekterna har inte klarlagts ordentligt. Bland annat tillverkning av textilier har negativa effekter. De fibrer som tillverkas av trä kan härröra från hotade skogar och färgning av textilier kräver mycket vatten. Dessutom finns det risk för att mikrofibrer kommer in i vattendrag och hav.

Ett av de initiativ som vi stödde gällde det svenska klädbolaget Hennes & Mauritz närmare rapportering av hur de hållbara textilierna har tillverkats, hur stor andel som har återvunnits och hur ekologiskt de har tillverkats. Därtill ska bolaget uppge hur det avser att förlänga livscykeln för sina produkter.

Vårt påverkansarbete har framskridit väl. Vi har fått djupare förståelse för riskerna och möjligheterna hos de börsbolag som vi investerar i och vi utvecklar arbetet vidare för att framöver vara ännu aktivare än nu.


Suvi Jakovirta

Suvi Jakovirta

Senior expert, investeringsprodukter och ansvarsfulla investeringar

Ekonomie magister, CESGA. Jobbar i Handelsbanken som sakkunnig inom sparande och placering sedan 2007. Har olika sporter som hobby, gillar matlagning och anser att utförsåkning är den bästa avkopplingen från vardagen.


Ytterligare information om påverkansarbetet i Handelsbankens fondbolag

Ytterligare information om påverkansarbetet i Handelsbankens fondbolag

Läs Handelsbankens fondbolagets Engagement Report 2022.

Engagement Report 2022